Årsmöte

Dags för årsmöte, vi bjuder på Kaffe och smörgåstårta. Vid ev allergier mejla: malinlandstrom@hotmail.com


Kallelse och dagordning årsmöte
HUFF
Datum: 24 februari 2019
Tid: 12.00-13.00
Plats: HUFF:s lokal i Bureå Södra kustvägen 5, Bureå.

 

Skicka gärna motioner senast 18 februarii till: malinlandstrom@hotmail.com


Dagordning

§ 1
Mötets öppnande
§ 2
Val av mötesordförande
§ 3
Val av mötessekreterare
§ 4
Val av person att justera protokollet
§ 5
Godkännande av dagordning
§ 6
Fastställande av röstlängd
§ 7
Årsmötets behöriga utlysande
§ 8
Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
§ 9
Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
§ 10
Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
§ 11
Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
§ 12
Val av ordförande
§ 13
Val av kassör
§ 14
Val av övriga ledamöter
§ 15
Val av suppleanter
§ 16
Val av revisor
§ 17
Val av valberedning
§ 18
Mötets avslutande

Varmt välkomna